Let op: ons onderwijsaanbod is verhuisd naar www.psy-onderwijs.nl

Algemene Voorwaarden Zorg

Laatst bijgewerkt: 05-06-2020

 1. Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u (cliënt) (lees diegene die bij opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: psychologenpraktijk Psy-zo!) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
 2. Bereikbaarheid: Psy-zo! is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op nummer 050-7502088. Indien Psy-zo! telefonisch niet bereikbaar is en u heeft dringend hulp nodig, dan dient u zich te vervoegen bij de huisarts.
 3. Annuleren afspraken: u kunt altijd uw afspraak afzeggen of verzetten, mits u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u voor de helft rekening gebracht (€45, – per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. Verwijzing: om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Het is belangrijk dat uw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis of specialistische zorg).
 5. Financiering: De declaraties worden conform de wet- en regelgeving en de overeenkomsten met de zorgverzekeraars door Psy-zo! rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar kan vervolgens bij u een factuur in rekening brengen voor betaling van het wettelijke eigen risico. Zie voor meer informatie de website van Psy-zo! Uitzondering hierop zijn de declaraties naar CZ, Ohra en Nationale Nederlanden.
 6. De werkwijze van Psy-zo! is als volgt:
 • Bij aanmelding wordt er een inschatting gemaakt of er een indicatie is voor behandeling bij Psy-zo!. Als dit het geval is, nodigen wij u, zodra u aan de beurt bent, uit voor een intakegesprek. Bij twijfel nemen we vooraf contact met u op.
 • Voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk. In deze verwijzing dient te worden vermeld of u wordt verwezen voor de BGGZ of de SGGZ.
 • Direct aansluitend op het intakegesprek maakt u met uw behandelaar (via de e-mail) afspraken voor de behandeling.
 • Om de kans van slagen van de behandeling te vergroten is het van belang dat u gemotiveerd bent en tijd maakt voor de behandeling.
 • Na afloop van de behandeling vindt er altijd aansluitend een evaluatiegesprek plaats waarin de behandeldoelen worden geëvalueerd en u wordt gevraagd of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling.
 • De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over u worden daarom vertrouwelijk behandeld. De behandelaar mag over het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven en hier dus van op de hoogte bent.
 • Tijdens de intake kan blijken dat het nodig is om nadere informatie in te winnen bij uw huisarts of bij een andere of eerdere behandelaar. In dat geval zal uw toestemming gevraagd worden middels een formulier en vraagt de behandelaar deze gegevens op.
 • Na de  laatste sessie wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Dit kunt u aangeven bij uw behandelaar.
 • Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de behandelaar het op naam gestelde dossier conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd, dan wel wettelijk is voorgeschreven.

7. Klachtrecht: Psy-zo! heeft conform de wettelijke eisen gesteld een klachtenregeling opgesteld. De klachtenregeling staat vermeld op de website www.psy-zo.nl.

8. Privacyreglement: Psy-zo! houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacyreglement staat vermeld op de website www.psy-zo.nl.

9. Uitwisseling van informatie: Indien u er geen bezwaar tegen heeft vindt er een uitwisseling van gegevens plaats tussen Psy-zo! en de huisarts / verwijzer. Verstrekking aan anderen dan bovengenoemd gaat altijd in overleg met u. Tevens kan uw behandelaar een derde consulteren over uw casus, dit gebeurd altijd anoniem. Indien u er bezwaar tegen heeft dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.