Algemene Voorwaarden Zorg

Versie maart 2017.

 1. Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die cliënt (lees diegene die bij opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: psychologenpraktijk Psy-zo!) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
 2. Bereikbaarheid: Psy-zo! is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op nummer 050-7502088. Indien Psy-zo! telefonisch niet bereikbaar is en de cliënt behoeft dringend hulp, dan dient deze zich te vervoegen bij de huisarts.
 3. Annuleren afspraken: U kunt altijd uw afspraak afzeggen of verzetten, mits u dit minimaal 24 uur van te voren doet. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u voor de helft rekening gebracht (€45, – per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. Verwijzing: Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Het is belangrijk dat uw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis of specialistische zorg).
 5. Voor kinderen (tot 16 jaar) van wie de ouders gescheiden zijn, heeft Psy-zo! toestemming nodig voor behandeling van beide gezagdragende ouders voorafgaand aan het intakegesprek.
 6. Financiering: De declaraties worden conform de wet- en regelgeving en de overeenkomsten met de zorgverzekeraars door Psy-zo! rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar kan vervolgens bij de cliënt een factuur in rekening brengen voor betaling van het wettelijke eigen risico. De facturen voor de behandeling van kind en jeugd worden ingediend bij de desbetreffende gemeente. Zie voor meer informatie de website van Psy-zo!
 7. Tarief: Als de cliënt de behandeling om bepaalde redenen zelf wil betalen, dan is dit mogelijk. Er geldt dan een tarief van €95, – per uur. Een verwijzing van de (huis)arts is niet noodzakelijk, de cliënt kan de rekening vervolgens niet indienen bij zijn zorgverzekeraar.
 8. Werkwijze van Psy-zo! is als volgt:
 • Bij aanmelding wordt er een inschatting gemaakt of er een indicatie is voor behandeling bij Psy-zo!. Als dit het geval is, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Bij twijfel nemen we contact op met de cliënt.
 • Voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk. In deze verwijzing dient te worden vermeld of u wordt verwezen voor de GBGGZ of de SGGZ. Een verwijzing is niet noodzakelijk als u de behandeling zelf betaalt. U kunt de rekening dan vanzelfsprekend niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Direct aansluitend op het intakegesprek maken we via de e-mail afspraken voor de behandeling.
 • Om de kans van slagen van de behandeling te vergroten is het van belang dat u gemotiveerd bent en tijd maakt voor de behandeling.
 • Na afloop van de behandeling vindt er altijd aansluitend een evaluatiegesprek plaats waarin de behandeldoelen worden geëvalueerd en u wordt gevraagd of u tevreden bent over het resultaat van de behandeling.
 • De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. De behandelaar mag over het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als u daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Tijdens de intake kan blijken dat het nodig is om nadere informatie in te winnen bij uw huisarts of bij een andere of eerdere behandelaar. In dat geval zal uw toestemming gevraagd worden middels een formulier.
 • Na de  laatste sessie wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen heeft.
 • Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de behandelaar het op naam gestelde dossier conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd, dan wel wettelijk is voorgeschreven.
 1. Klachtrecht: Psy-zo! heeft conform de wettelijke eisen gesteld een klachtenregeling opgesteld. De klachtenregeling staat vermeld op de website www.psy-zo.nl.

10.Privacyreglement: Psy-zo! houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacyreglement staat vermeld op de website van Psy-zo!, www.psy-zo.nl.

11.Uitwisseling van informatie: Indien u er geen bezwaar tegen heeft vindt er een uitwisseling plaats tussen Psy-zo! en de huisarts / verwijzer. Verstrekking aan anderen dan bovengenoemd gaat altijd in overleg met de cliënt. Tevens kan uw behandelaar een derde consulteren over uw casus, dit gebeurd altijd anoniem. Indien u er bezwaar tegen heeft dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.