Algemene Voorwaarden Zorg

Laatst bijgewerkt: 10-11-2023

 1. Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij (als cliënt) (lees diegene die bij opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: psychologenpraktijk Psy-zo!) sluit, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
 2. Bereikbaarheid: Psy-zo! is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur op nummer 050-7502088. Buiten openingstijden of wanneer Psy-zo! telefonisch niet bereikbaar is en je hebt dringend hulp nodig, dan dien je contact op te nemen met je huisarts.
 3. Annuleren afspraken: je kunt altijd je afspraak afzeggen of verzetten, mits je dit minimaal 48 uur van te voren doet. Afspraken die binnen 48 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet (geheel) bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De kosten die niet worden vergoed, worden voor de helft bij jou in rekening gebracht (€75,- per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.
 4. Verwijzing: om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Het is belangrijk dat jouw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg je wordt verwezen (basis of specialistische zorg) en dat de verwijzing minimaal de AGB-code van de verwijzer bevat.
 5. Financiering: De declaraties worden conform de wet- en regelgeving en de overeenkomsten met de zorgverzekeraars door Psy-zo! rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar kan vervolgens bij jou een factuur in rekening brengen voor betaling van het wettelijke eigen risico. Zie voor meer informatie de website van Psy-zo! Uitzondering hierop zijn de declaraties naar CZ, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden. Psy-zo! heeft daar geen contract mee, wanneer je daar bent verzekerd wordt de factuur naar jou zelf gestuurd. Je kan deze vervolgens zelf indienen bij de verzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding.
 6. De werkwijze van Psy-zo! is als volgt:
 • Bij aanmelding wordt er middels een pre-intake (welke op korte termijn -streven is binnen 3 á 4 weken na aanmelding plaatsvind), een inschatting gemaakt of er een indicatie is voor behandeling bij Psy-zo!. Als dit het geval is, wordt je op de wachtlijst geplaatst en nodigen wij jou, zodra jij aan de beurt bent, uit voor de start van de behandeling.
 • Voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing van je (huis)arts noodzakelijk. In deze verwijzing dient te worden vermeld of je wordt verwezen voor de BGGZ of de SGGZ.
 • Direct aansluitend op de start van de behandeling maak je met je therapeut vervolgafspraken voor de behandeling.
 • Om de kans van slagen van de behandeling te vergroten is het van belang dat je gemotiveerd bent en tijd maakt voor jouw behandeling.
 • Wanneer je vaker dan 1 (BGGZ) of 2 (SGGZ) keer afzegt, zal een evaluatiegesprek ingepland worden om te bespreken of je voldoende tijd en ruimte hebt voor de gesprekken, en behandeling op dit moment haalbaar is.
 • Na afloop van de behandeling vindt er altijd een evaluatiegesprek plaats waarin de behandeldoelen worden geëvalueerd en jou wordt gevraagd of je tevreden bent over het resultaat van jouw behandeling.
 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over jou worden daarom vertrouwelijk behandeld. 
 • Tijdens de intake kan blijken dat het nodig is om nadere informatie in te winnen bij je huisarts of bij een andere of eerdere behandelaar. In dat geval zal jouw toestemming gevraagd worden middels een formulier en vraagt de therapeut deze gegevens op.
 • Na de laatste sessie wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen, tenzij jij hier bezwaar tegen hebt. Dit kun je aangeven bij je therapeut.
 • Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de therapeut het op naam gestelde dossier conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer als noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is aangelegd, dan wel wettelijk is voorgeschreven.

7. Klachtrecht: Psy-zo! heeft conform de wettelijke eisen gesteld een klachtenregeling opgesteld. De klachtenregeling staat vermeld op de website www.psy-zo.nl.

8. Privacyreglement: Psy-zo! houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacyreglement staat vermeld op de website www.psy-zo.nl.

9. Uitwisseling van informatie: Indien je geen bezwaar hebt, vindt er een uitwisseling van gegevens plaats tussen Psy-zo! en de huisarts / verwijzer. Verstrekking aan anderen dan bovengenoemd gebeurt altijd in overleg met jou. Tevens kan je therapeut een derde consulteren over je casus, dit gebeurd altijd anoniem. Indien je er bezwaar tegen hebt, dan kun je dit kenbaar maken bij je therapeut.