Algemene voorwaarden onderwijs

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van Psy-zo!

Versie september 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Annulering
Artikel 6: Overmacht
Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 8: Prijswijzigingen
Artikel 9: Levering
Artikel 10: Conformiteit
Artikel 11: Betaling
Artikel 12: Niet tijdige betaling
Artikel 13: Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 14: Aansprakelijkheid van Psy-zo! voor personeel en ingehuurden
Artikel 15: Vertrouwelijkheid
Artikel 16: Vragen en klachten
Artikel 17: Wijziging

Artikel 1: Definities

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Afnemer: Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van Psy-zo!

Overeenkomst of inschrijving: Een overeenkomst of inschrijving van een cursist voor een workshop of cursus, ongeacht of deze is betaald, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of elektronische communicatie.

Psy-zo!: Psy-zo! B.V., een rechtspersoon gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 51507455 en eigenaar van www.psy-zo.nl en alle bijbehorende auteursrechten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en inschrijvingen tussen Psy-zo! en de afnemer met betrekking tot een onderwijsactiviteit zoals een workshop of een cursus.

Artikel 3: Aanbod

 1. Psy-zo! brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van het onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op het onderwijs: – de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst; – wanneer het onderwijs start; – de voorwaarden waaronder het onderwijs eventueel niet doorgaat; – voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling; – de duur van de overeenkomst,
  b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; – de levertijd van lesmateriaal.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Psy-zo!.
 5. Psy-zo! mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het postadres van Psy-zo!, inclusief het adres van de vestiging van Psy-zo!;
  b. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
  c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Psy-zo! via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
  d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Psy-zo! een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Psy-zo! kan de afnemer de opdracht annuleren.
 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

Artikel 5: Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van twee weken, de volgende annuleringsregeling voor eendaagse workshops:
  a. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een email naar info@psy-zo.nl. Deze e-mail dient vervolgens door Psy-zo! te zijn bevestigd;
  b. kosteloze annulering tot twee weken voor aanvang van het onderwijs;
  c. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van twee weken, de volgende annuleringsregeling voor meerdaagse workshops en cursussen:
  a. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een email naar info@psy-zo.nl. Deze e-mail dient vervolgens door Psy-zo! te zijn bevestigd;
  b. kosteloze annulering tot zes weken voor aanvang van het onderwijs;
  c. bij annulering minder dan zes en tot twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
  d. bij annulering minder twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Psy-zo! behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor u aan verbonden.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Psy-zo! een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 2. Indien de overmacht een bepaalde opleidingbijeenkomst betreft, zal Psy-zo! voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele opleidingprogramma opschuiven.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

 1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
 2. Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot het onderwijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Psy-zo! betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer eventueel van Psy-zo! ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan Psy-zo! terug te zenden. Psy-zo! is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
 6. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Psy-zo! aan de afnemer van rechtswege ontbonden.
 7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door Psy-zo! met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 8: Prijswijzigingen

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9: Levering

 1. Lesmateriaal
  a. Psy-zo! levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
  b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de afnemer zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
  c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door Psy-zo! vervangen.
 2. Correctiewerk
  a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
  b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 10: Conformiteit

 1. Het onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
 2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 11: Betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Psy-zo! aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Betaling van het onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Psy-zo! mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door Psy-zo! tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 12: Niet tijdige betaling

 1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Psy-zo! zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Psy-zo! gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal Psy-zo! het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 13: Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Psy-zo! heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Psy-zo! voor personeel en ingehuurden

 1. Voor zover Psy-zo! toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Psy-zo! voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van Psy-zo! voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Psy-zo!, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

 1. Door afnemer verstrekte informatie wordt door Psy-zo!, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Psy-zo! conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 16: Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden door Psy-zo! beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Psy-zo! per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Psy-zo!, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

Artikel 17: Wijziging

Psy-zo! behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Psy-zo!.